98 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Mr. Floris Pietersz. Elias (16-10-1627 - 10-05-1674)
: 103544
: 105592
Anna Pous Willemsdr.
: 105508
Willem Spieringh Cornelisz. (overl. 1686)
: 105565
Boterhuis van Binnen
: 104000
De Egyptische slaaf voor koning David
: 105520
De beroepsstructuur van de bevolking der Hollandse stemhebbende steden volgens de kohieren van de familiegelden van 1674, 1715 en 1742
: R27474
Familiegeld over de stad Delft ende Delfshaven: 100e en 200e penning 1672-1674
: R28402
Kan van faience met het wapen van Delft
: 104124
De twist tussen Ajax en Odysseus
: 104493

Revision history of "1674"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies