4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Den ellendighen Staet der Nederlanden
: 102642
Allegorie van het schrikbewind van Alva
: 105498
Allegorie op de bloei van de Republiek tijdens het stadhouderschap van Maurits
: 105579
Allegorie op de deugden van Willem van Oranje
: 105311

Revision history of "Bestand:12.jpg"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies