geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Revision history of "Bestand:Ondergevel van de winkel in kantoor en schrijfartikelen van A. J. Prins aan de Choorstraat 42 met de eigenaar voor de deur. Voor het etalageraam hangen rijen prentbriefkaarten, die A .J. Prins liet maken. Ca.1902.jpeg"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:30, 11 December 2016Stimootje (Talk | contribs). . (1,789 bytes) (+1,789). . (In 1901 begon de heer Anthonie Jacobus Prins een magazijn voor kantoor, school en schrijfbehoeften. Het bedrijf startte op Choorstraat 42 te Delft, al snel werd dat te klein en hij verhuisde in 1904 naar het huidige pand Choorstraat 4. Vanaf dat moment...)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies