9 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
'De edelen leveren haer request'
: 102412
: S7239
Geuzenpenning met de afbeelding van Filips II, de landsheer van de Nederlanden
: 138167
: S2959
: S3393
: S3547
: S3278
Kopie van een geuzenpenning op het 3de eeuwfeest van de inname van Den Briel
: 103585
: S2814

Revision history of "Geuzen in Delft"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies