geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Inventaris van het huis van Vermeer

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
180px-Vermeer autograph.svg.png

Inventaris van huishoudelijke voorwerpen

Detail van de Kaart Figuratief (1675-1678)
Na het overlijden van Vermeer is een inventaris gemaakt van alles wat aanwezig was in het huis van Vermeer en zijn vrouw aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort vlak na het overlijden van Johannes Vermeer.

Inventaris genoteerd op 29 februari 1676 door de assistent van notaris J. van Veen, in het huis aan de Oude Langendijk, hoek Molenpoort van de kort daarvoor overleden schilder Johannes Vermeer. Zijn studio is hier als kamer L aangeduid. Het document wordt bewaard in het Gemeentearchief van Delft. De assistent van notaris doorliep alle kamers in huis en noteerde de voorwerpen per kamer in twee documenten. Deze twee zijn hier - per kamer - onder elkaar weergegeven: in de kleur roze, is een groep voorwerpen bedoeld voor Catherina Bolnes. De goederen hier aangeduid in de de kleur paars was een groep goederen bedoeld voor Catherina en voor haar moeder Maria Thins. De signatuur komt uit een een eerder document, van 10 januari 1654. Tekst tussen [ ] is ter verduidelijking toegevoegd.

1 h-af-signat.jpg
In de originele documenten van het Gemeentearchief Delft zijn de goederen in bezit van Catharina Bolnes opgetekend op pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7.

Goederen in gezamenlijk bezit van Catharina Bolnes en Maria Thins zijn te lezen op pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6.

Het document

"Specificatie van alsulcken huysraet ende meubile goederen als Catharina Bolnes wed-e wijlen Sr. Joannes Vermeer wonende aenden ouden Langendijck, op den houck van de Molepoort in eygendom sijn toecomende, ende inde opgemelte huizinge berustende.
Specificatie van alsulcken huysraet ende inboel als Juffr. Maria Thins wed-e wijlen Sr. Reynier Bolnes ende haren dogter Juffr. Catharina Bolnes wede van Joannes Vermeer elx voor de gerechte helfte eiygendom sijn toekomende, ende sijn berustende ter woonhuyse van de voorn. wed-e staende aenden ouden Langendijck alhier op den houck van de Molenpoort

Zantkuijl reconstructie-tekening. Legenda.

NEDERLANDS, 1676 ENGLISH EQUIVALENT PLATTEGROND, 2001
Int Voorhuys Forehouse Zantkuijl A
Inde groote zael Great hall Zantkuijl I
Int Camertie aende voorz. groote zaal Small room adjoining the Great Hall Zantkuijl G
Inde binnenkeucken Inner kitchen Zantkuijl C
Int agter keukentgen Back kitchen Zantkuijl J
Inde koockeucken Cooking kitchen Zantkuijl D
Int waskeukentgen ashing kitchen Zantkuijl K
Inde gang In the hallway Zantkuijl F
Op de keldercamer Room above the cellar Zantkuijl B
Op de plaets In the yard Zantkuijl O
Opt hangkamertgen In the small hanging room Zantkuijl H
Boven op de agtercamer Upstairs back room Zantkuijl M
Opde voorkamer Upstairs front room Zantkuijl L
Boven op de solder In the attic Zantkuijl N
(Niet op lijst: Kelder) (Not listed: Cellar) Zantkuijl E
Dutch terms as used in 1676 inventory English equivalentsplattegronden en langsdoorsnede
3D view van het huis van Vermeer
 • A. voorhuis
 • B. kelderkamer
 • C. binnenkeuken
 • D. kookkeuken
 • E. kelder
 • F. gang
 • G. kamertje aan de zaal
 • H. hangkamertje
 • I. zaal
 • J. achterkeukentje
 • K. waskeukentje
 • L. voorkamer-atelier
 • M. achterkamer
 • N. zolder
 • O. de plaats

Op de begane grond

Eerste verdieping

 • Boven op de agtercamer. Kamer M
  achterkamertje
 • Opde [boven] voorkamer. [Vermeer's studio] Kamer L
  • twee spaense stoelen; een rotting met een yvooren knop daer op; twee schilders eesels drye paletten; 6 paneelen; tien schilderdoucken; drye bondels alrehande slach van printen; een lessenaar voorts soo hier ende daer eenige rommeling niet waerdig om yder bysonder gestelt te worden.
  • een eyken houte uyttreckende tafel met een blad daarop; een hout kasie met laatgens.

Zolder

Eed op de boedel

Aldus de voorstaande goederen by my ondergeschreven nots. byde hove van Holland geadmitteert binnen der stad Delft residerende, opt aangeven vande voorn. wed.e beschreven, die daerinne verclaerde ter goeder trouwe gegaen te hebben met presentatie soo naermaels nog yetwes buten vermoeden tot hare kennisse mogte te comen, desen talle tyden daermede te sullen amplieren. T'oirconde desen by haer onderteykent. Delft den lesten febr: 1676. Catharina Bolnes.
Aldus by mij ondergeschr. notaris de voor-staende goederen opt aangeven van de opgemelte - - - - - - - - - - - beschreven, die daerinne verclaerde ter goeder trouwe gegaen, sonder eenigsints yetwes (haer sweetens) agtergehouden te hebben ter oirconden desen by haer onderteykent Delft den lesten febr. 1676. Catharina Bolnes

De laatste bovenstaande alinea's betreffen de zogenaamde "eed op de boedel"; de weduwe moest zweren en daarna ondertekenen dat naar haar beste weten alle goederen waren opgesomd en dat niets apart was gehouden. Hoe dan ook vinden we door logisch reconstrueren heel wat 'gaten in deze kaas': vermiste voorwerpen.
Deze transcriptie is gebaseerd op de publicatie van het document door A.J.J.M. van Peer, "Drie collecties..." in Oud Holland 1957, p. 98-103. Toevoegingen en uitleg staan tussen [__]. Waar nodig is het originele document geraadpleegd.


Verduidelijking van de genoemde voorwerpen

Bakermat, Bakerkorf. WNT II,1, kol. 883: "Eene langwerpige, lage mand, ook wel een houten bak, die, voor het vuur staande, tot zitplaats diende voor een baker, wanneer deze het op haar schoot liggende kind verzorgde."
Bed / Bedde. Marieke de Winkel (bericht 2001): Soms wordt 'bedde' ook gebruikt voor het matras zelf of het hele bed compleet. Zie: Peuluw.
Ben. WNT II,1, kol. 1775: "eene van teenen gevlochten mand, voor zeer verschillend gebruik." ; "mand, korf".
Boterpot. WNT III,1, kol. 718: "een aarden (gewoonlijk een zoogenaamde Keulsche) pot om boter in te verkoopen en onder pekel te bewaren".
Broederspanne => Broeder. WNT III,1, kol. 1452: "poffertjes" ; "bestaande uit een beslag van boekweitemeel (soms met krenten er in) gebakken in eene pan met vele holten, en veelal gegeten met boter en suiker".
Cronesaye => Saai. WNT XIV, kol. 3, 4: "zekere licht gekeperde wollen stof" ; "serge, étoffe de laine" ; "op de rechterzijde geglansd" ; "stof die in het bijzonder door de lagere standen werd gedragen". Marieke de Winkel (2001) geeft als aanvulling: "Het gaat hier om kroonsaai, een gekeperde wollen stof, maar niet alleen door de laagste klassen gedragen (misschien wel in de 19de eeuw) maar zeker niet in de 17de eeuw."
Hoede rand (lode). Marieke de Winkel (bericht 2001): "Er waren ronde loden platen die op de rand van een hoed gelegd werden om ze recht te houden ".
Inocent. Marieke de Winkel (bericht 2001): Dit is een kort soort wambuis waarbij veel van het hemd zichtbaar is, zoals Vermeer draagt op 'de schilderkunst'
Kruysserviettafelaken Marieke de Winkel (bericht 2001): 'Het is een linnen damast met in dit geval een (Andreas)kruis motief, veel voorkomend".
Labaertjens Marieke de Winkel (bericht 2001): "Een labbaer is een brede, glad aanliggende soort schouderbedekking voor vrouwen, kan ook zwart of van kant zijn." WNT VII,1, kol. 871: betekenis van labaer is in het algemeen "slap" ; "slap bewegend".
Mantel (Satijn) Marieke de Winkel (bericht 2001): een geel vrouwenjakje.
Mantel (Turkse). Marieke de Winkel (bericht 2001): "Turks slaat hier op de kwaliteit textiel en niet het model!, ook wel toers genoemd, een soort grofgrein die vooral in Leiden gemaakt werd (een mengsel van zijde en wol, voor het eerst uit Turkije ingevoerd). Mag daarom nooit met 'Turkish' vertaald worden! "Een swarte turxe mantel" is ook een vrouwenjakje, waarschijnlijk met de drie volgende items in de inventaris het rouwgoed van de weduwe. 'Een swarte lakenrock' hoort blijkbaar hierbij en werd gebruikt als rouwgoed.
Nachtmantel. Marieke de Winkel (bericht 2001): "Waarschijnlijk 'nachthalsdoeken' een soort linnen schoudermanteltje, of kapmanteltje, gedragen in het huis in informele situaties, gedragen bijvoorbeeld in het schilderij met de vrouw met de zilveren kan (in Washington?)"
Neerstik. WNT LX, kol. 1795: "Benaming voor een linnen borstsuk of bef" ; "une colerette, une georgette", "halsdeksel" ; "soms met fijne kant die, langs de rand van de tabbaard, uit den kroplap of neerstik uitstak." Marieke de Winkel (bericht 2001): "kledingstukken om de hals die in de halsuitsnijding gestoken wordt, plat"
Turxse mantel zie Mantel.
Peuluw, peluw. WNT XII,1, kol. 1438, 1439: "1) Langwerpig onderkussen, hoofdmatras, waarop het gewone, kleinere hoofdkussen wordt gelegd" ; "dikwijls ook: hoofdkussen in het algemeen" ; "2) bij uitbreiding ook voor: bulster, het bed waarop men rust". Zie: Bed.
Ponjet. WNT VII,11, kol. 3285: "poignet" ; "kleine witlinnen manchet of opslag aan de mouw".
Rabat. WNT VII,111, kol. 113: "omgeslagen gedeelte van een kleed" ; "a) sierlijk bewerkte strook, meestal van franje voorzien of geplooid 'valletje' langs de hemel van een ledikant of den bovenkant van een bedsteeopening" ; "b) langs den bovenkant van een gordijn in het algemeen". Van Dale woordenboek Nederlands-Engels, 1986: "pelmet, valance, rabat".
Rok. WNT XIII, kol. 886, 887: "overkleed, hetzij over het hemd, hetzij over het blote lichaam gedragen" ; "het voornaamste, soms ook eenigste kleedingstuk" ; "mantel" ; "de rok zit onder de mantel" ; "het hemd is nader dan de rok / tunica proprior pallio est" ; "kledingstuk van mannen". Marieke de Winkel (bericht 2001) definieert een "witte satijne rock" als een vrouwenrok: "In de 17de eeuw echter kan een 'rock' (vanaf c. 1665) een lange mannenjas zijn, maar in deze context zijn het waarschijnlijk allemaal vrouwenrokken, dus een rok in de huidige zin van het woord, deze werden of in combinatie met het manteltje gedragen of als onderrok met de tabbaard. De mannen rokken waren in de regel van wol en donker van kleur, dus is het zeer waarschijnlijk dat een witte satijnen rok wel een vrouwenrok moet zijn."
Secreet. WNT XVI, kol. 1268 geeft ons een keuze uit: "3) geheim vertrek, geheime bergplaats, bergplaats voor geheime stukken" ; "4) heimelijk gemak, privaat". In deze laatste betekenis zie Pijzel in Het Hollandse pronkpoppenhuis, 2000, afb.310.
Scharren => Hakkebord. WNT V, kol. 1550: "bord of plank met drie opstaande kanten tot keukengebruik, te weten om er vleesch of groenten op fijn te hakken".
Slik. WNT XIV, kol. 1766: "3) een kleine hoeveelheid van stof die men op kan likken en vervolgens ook van een andere halfvloeibare of weeke stof" ; "een slik honing" ; kol. 1771: "syroopen en slickingen".
Tabbaard, tabbert. Marieke de Winkel (bericht 2001): 'Een swarte laken tabbert' dit is hier niet een mannen mantel maar een formele dames japon waarvan het lijf strak is en achter dichtgeregen wordt. WNT XVI, kol .709 schrijft in meer algemene termen: "wijd, in den regel tot op de voeten neerhangend , mansbovenkleed met wijde mouwen, inzonderheid (...) gedragen door mannen van stand" ; "toga".
Trijp. (asgraeuwe tripe mantel) WNT XVII,, kol. 2805: "grondweefsel van linnen of katoen en een poolketting van wol" ; "veelal gelijkgesteld met pluche of moquette" ; "mindere soort van fluweel" ; "velours de gueux" ; "velours".
Vuurmand. WNT XXIII kol. 1430: "1) Mand in de kraamkamer waarin zich een test vuur bevindt en waarboven het linnen, de kleeding, inz. de luiders gedroogd worden en waarvóór het kind wordt gebakerd."
Wagenschot. WNT XXIV,1, kol. 621, 622: "Het beste eikenhout" ; "vnl. gebruikt voor betimmeringen en de vervaardiging van fijnere meubelen" ; "over de volle lengte doormidden gezaagde, gekloofde stamstukken van een bepaalde lengte" ; "dun gezaagde eiken plank". Levie/Zantkuijl Wonen in Amsterdam AHM 1980 p 71: "Er werd veel wagenschot gezaagd. Dit is dun gezaagd eikenhout, waarvan de jaarringen loodrecht op de breedterichting van de planken staan om kromtrekken te voorkomen. Het woord 'planken' werd gebruikt voor eikehout."
Waterpot. WNT XXIV,11, kol. 1911: "1) pot voor drink- of gebruikwatert; waterkan ; lampetkan" ; "2) Pot om te urineeren, kamerpot, pispot" ; "tinnen waterpot - de waterpotten die onder de beddens stonden, die waren van koleur gelijk de ouder wets bierpotten, met strepen en bloemen" In WNT geciteerde bron: Weyns, Volkshuisraad p. 1262, jaartal ca. 1900.
Caffawerker, het beroep van Vermeer's vader wordt in WNT XVII,11, kol 2805 "bloemfluweel wever" genoemd.

Research copyright door Kaldenbach. Email kalden@xs4all.nl. Dank aan de web-wizard ir. Allan Kuiper voor zijn prachtige navigator. Bekijk ook de webesites in het Nederlands en in het Engels

Launched December, 2002. Update December 18, 2009.

Litertuur en bronnen

Literatuur: José de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw, Walburg Pers, Zutphen, 1999, p. 72.
Glossarium van namen van huishoudelijke voorwerpen en kledingstukken aan de hand van:
a) het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), begonnen in 1882 door De Vries en Te Winkel;
b) Gegevens van de kledingdeskundige, kunsthistorica Marieke de Winkel (2001).

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies