6 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: C53638
: C55954
: C55955
Huwelijksmis van Stephan en Maria met [priester] Gab Lansbergen in de Raamstraat-kerk op vrijdag 5 juli 1974; muziek: Ton van der Valk
: R61352
Gezangen ten gebruike der parochie van den H. Hippolytus te Delft
: R70721
De verloren zoon of Gods barmhartigheid is eindeloos
: R70723

Revision history of "Loomans"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies