1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Op August Verburcht op 25-jarige leeftijd
: 103082

Verburch, Augustijn Jorisz

From VerhalenWiki

Revision as of 10:02, 30 November 2012 by De auteur (Talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Augustijn Verburch (van der Burg), zoon van brouwer Joris Janszoon Verburch(t), leefde van 1525 tot 1552. Augustijn was kopergraveur en kunstschilder. Overleden doo...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Augustijn Verburch (van der Burg), zoon van brouwer Joris Janszoon Verburch(t), leefde van 1525 tot 1552. Augustijn was kopergraveur en kunstschilder. Overleden door verdrinking. Hij bleef ongehuwd. Karel van Mander shrijft het volgende over hem in "Het schilder-boeck": "Augustijn Ioorisz. De heerlijcke stadt Delft en was geen cleen vermaertheyt verschenen, te hebben in de Schilder-const, en hadde t'ongheluck door vroeghe doot haer niet ontnomen haer jongh Borgher, Augustijn Ioorisz. Hy was geboren te Delft, in't Iaer ons Heeren 1525. Sijn Vader was een Brouwer, gheheeten Iooris Iansz. welcken zijnen soon Augustijn bestelde te leren schilderen te Delft, by eenen Iacob Mondt, een ghemeen Schilder, alwaer hy bleef ontrent dry Iaren. Vertreckende is ghecomen te Mecchelen, alwaer hy oock by eenigh Meester was, en reysde van daer voorts na Parijs in Vranckrijck, begevende hem aldaer te woonen by eenen Mr. Pieter de la Cuffle , een fraey Plaetsnijder: welcken onder ander heeft ghesneden de dry Spinsters van Rous, en eenen viercanten Hemel van onder op te sien. Hy was doch geen Schilder, maer huys houdende, en woonende met zijn broeder, die beneffens gout-smeden altijt een Schilder en Beeldt-snijder hielden werckende by hun in huys, gaven Augustijn by hun te wercken. Doe Augustijn hier vijf Iaer hadde ghewoont, quam weder te Delft, daer hy met een cleen getal van stucken te maken, te weten, vijf, hem selven grooten naem heeft ghemaeckt. Hy was een goet Meester in groote beelden, en te schilderen ordinantien. Tot zijn broeder te Delft een Goutsmit, zijn eenighe dinghen van hem, insonderheyt een S. Anna gheslacht, seer wel gheschildert, en gracelijck verdreven, en wort seer ghepresen. Landtschap heeftmen hier te Lande van hem niet ghesien. Doe hy nu vijf maenden t'huys was gheweest, noch vry gheselle wesende, is ghevonden doot, en verdroncken achter in eenen Borneput, sonder datmen weet hoe dit gheschiet is, dan dat uyt seker teyckenen ghemerckt wiert, dat hy hadde willen bereycken water tot den wit-pot, oft primmer borstelen, en dat zijn voeten uytgheglispt, en hy soo daer is in geschoten, en hulploos verdroncken, tot groote schade oft jammer der Consten: want hy een groot begin hadde ghetoont. Hy is ghestorven Ao. 1552. oudt 27. Iaer."

De broer die genoemd wordt in het artikel is de Delftse goudsmid Jan Jorisz van der Burg(h). Tussen Jan en zijn broer Augustijn zal een zeer klein leeftijdsverschil zijn geweest.

Bronnen: Karel van Mander; Ecartico; RKD; administratie van het Sint Eloygilde voor goud- en zilversmeden.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies