11 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S6855
: S7173
: S7284
: S7270
: S6856
: S6854
: S4125
Samen tuinieren en samen koken voor goed onderling contact in de Poptahof
: R64773
Veertig-jarig bestaan van woonblok Roland Holstlaan 924-1146 te Delft; wijk Voorhof II west
: R65234
: S7289

Voorhof (wijk)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie wijk Voorhof.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

Rond 1960 vond er een behoorlijke schaalvergroting plaats van de Delftse uitbreidingen. Op het geannexeerde grondgebied van gemeente Schipluiden plande Delft onder andere de woonwijken Voorhof en Buitenhof. Voor de Voorhof werden meerdere stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt, allereerst voor het deel Poptahof. In al deze plannen overheerst hoogbouw in de vorm van galerijflats rond de tien verdiepingen. De wijk werd in verband daarmee ruim opgezet, de flats op flinke afstand van elkaar met zoveel mogelijk openbaar groen ertussen. De Voorhofdreef wordt geflankeerd door de hoogste flats en is met haar dubbele bomenrijen een monumentale laan geworden.
Voorhof I en Voorhof II waren de namen van de eerst uitgevoerde uitbreidingsplannen van Delft in de polders ten zuidwesten van de stad. De namen van de drie nieuwe wijken, Voorhof, Buitenhof en Tanthof, zijn ingevoerd door de stedenbouwkundigen ir. S.J. van Embden en ir. J.H. Froger op hun ontwerptekeningen van de nieuwe Delftse stadsuitbreiding. Het achtervoegsel 'hof' werd gevoerd omdat dat in deze omgeving gebruikelijk was (gedacht kan worden aan de relatie met de Hof van Delft). 'Voor' en 'Buiten' slaan op de volgorde gezien vanuit de oude stad. De naam Voorhof komt al in 1957 in officiële stukken voor. Het is onduidelijk of er ooit een officieel besluit tot naamgeving genomen is.
Voorhof I is gerealiseerd op het gebied dat van oudsher tot de gemeente Delft behoorde. Het werd naar de belangrijkste straat meestal aangeduid als Poptahof. Aanvankelijk was 'Poptahof' zelfs de naam waarmee de Delftse bevolking alle nieuwe zuidwestelijke wijken aanduidde.
Ook het uitbreidingsplan 'Slachthuisweg-Oost' rekent men wel tot de Voorhof. Dit is de buurt ten oosten van de Papsouwselaan, waar het merendeel van de namen ontleend is aan de Griekse en Romeinse mythologie. In 1960 stelden burgemeester en wethouders voor twee straten waaraan winkels en bedrijven gelegen waren, te noemen naar de Romeinse resp. Griekse god van de handel: Mercuriusweg en Hermeslaan. Nu was de gemeenteraad daar niet direct tegen, maar men wilde de staatsman Troelstra graag met een straat eren. Hermeslaan werd daardoor Troelstralaan. In 1964 en 1970 gaf men aan de straten ten zuiden van de Mercuriusweg in aansluiting daarmee namen van Griekse en Romeinse goden.
Voorhof II is het uitbreidingsplan op het oorspronkelijk Schipluidens grondgebied, dat op 1 februari 1960 bij de gemeente Delft gevoegd werd. In dit deel van de Voorhof zijn de straten genoemd naar Nederlandstalige letterkundigen (8 januari 1964 en 27 januari 1965). Hiermee werd de wens van columnist Joost vervuld. Na de naamgeving in het nieuwe gedeelte van de Krakeelpolder verzuchtte hij in 1960: 'Waar vinden we hier straten genoemd naar Aart van der Leeuw, Jacques Perk en dr. Dirk Coster?' (Delftsche Courant, 7 december 1960).
Zie ook de website van de gemeente Delft.

Thans is de Voorhof verdeeld in negen administratieve buurten:

Literatuur en bronnen

Bron naamgeving: Brief van prof.ir. S.J. van Embden b.i. aan dr. P.C. van der Krogt, d.d. 27 augustus 1992.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies